Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Резултати от теста по Околен свят

15.05.2014 20:11

Резултатите от днешния тест по Околен свят са като цяло - добре (Среден успех - Отличен 5.54).
Има 14 шестици, 9 петици и 1 четворка.
Най-често срещаните грешки (една от тях е за записване като Ученически бисер):
 1 въпрос. За роднините е вярно, че...
а) живеят на един етаж.
б) членуват в един отбор.
в) имат общ дядо или прадядо.
Болшинството от класа (15 човека) са се обединили около идеята, че за роднините е вярно, че членуват в един отбор.3 ученика твърдят, че роднините живеят на един етаж и 7 са се сетили, че всъщност става дума за това кой ти е роднина и кой - не.
Въпроси от такъв "подвеждащ" характер има във всеки тест от Национално външно оценяване. Те се включват за да се установи доколко ученикът вниква в съдържанието на въпроса и може да интерпретира наученото от уроците.
- Друго слабо място са празниците (24 декември, 24 май, 6 май, 3 март и 1 ноември). Оказа се, че въпреки многото повторения и упражнения само 15 човека са ги запомнили и научили. В тази връзка - предложила съм на децата още преди месеци да си маркират най-важните празници в един календар (най-добре от онези, дето на един лист е цялата година и да си ги изпишат какви са тези дати) Така като се поглежда от време на време календара тези "невъзможни за научаване дати" се запомнят.
- Грешка, която също се повтаря няколко пъти е и какво е здравеца - храст или тревисто растения, а за розата някои деца направо са си сигурни, че е тревисто растение. (И двете са коментирани в час а здравеца тези, които го познават го описаха съвсем подробно включително, че е много ароматен).