Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

СЪДЪРЖАНИЕ И КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ТЕСТОВЕТЕ

21.09.2014 16:19

                                                      

 БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

 1. Диктовка на текст

  - правопис на думи с Й;

  - правопис на думи с ьо;

  - правопис на звучни съгласни в края на думата и пред беззвучни;

  - правопис на думи с неударени гласни;

  - правопис на имена;

  - правопис на глаголи с ударение на последната сричка.

     2. Разпознаване на съществителни и прилагателни имена. Определяне на рода и числото им.

     3. Разпознаване на глаголи. Определяне на числото им.

     4. Правопис на думи с Ю, Я и Щ.

     5. Пренасяне на думи на нов ред.

     6. Разграничаване на съществителни нарицателни имена.

     7. Правопис на неударени гласни.

     8. Правопис на звучни съгласни в края на думата.

     9. Правопис на звучни съгласни пред беззвучни.

   10. Правопис на думи с ЙО и ьо.

   11. Правопис на форми за 1л. мн.ч. на глаголите, завършващи в 1л. ед. ч. на  -а, -я, -м.

   12. Конструиране на въпросително изречение; Пунктуация и правопис.

   13. Откриване и редактиране на правописни грешки в текст.

   14. Разграничаване на стихотворение от приказка и басня.

   15. Изказване на благопожелание по случай празник. (Поставят се по 2т. за правилно изпълнение; 1т. – за частично правилно изпълнение; 0 т. – за неправилно изпълнение на задачата.

 

 

 МАТЕМАТИКА

 

 1. Открива мястото и записва изучените числа в редицата на естествените числа.

 2. Чете и пише числата до 100.

 3. Умее да представя числата до 1000 като сбор от единици и десетици.

 4. Сравнява числата до 100

 5. Събира и изважда числата до 100.

 6. Разбира смисъла на понятието произведение и го прилага. Знае случаи от таблиците за умножение.

 7. Разбира смисъла на понятието „частно“ и го прилага. Знае случаи от таблично деление.

 8. Прилага знанията от таблиците за умножение и деление в определени частни случаи.

 9. Владее правилото за разкриване на скоби. Знае правилата за реда на действията.

 10. Решава текстови задачи с едно и две пресмятания.

 11. Прави връзка между обиколката на различни геометрични фигури и намира обиколката на квадрат.

 12. Знае мерните единици за време – седмица, денонощие.

 13. Знае съдружителното свойство на умножението.

 14. Знае връзката между събиране и изваждане, както и между умножение и деление. Може да прави проверка.

 15. Знае кои числа са четни.

    

  ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО

   

 1. Описва най-общо местоположението на родния край ( в планината, в равнината, до море, до река).

 2. Описва достъпни природни, исторически и обществени забележителности на родното селище.

 3. Посочва връзката между особеностите на природната среда и типа на родното селище (град или село) и трудовата дейност на хората.

 4. Изброява членове на семейството и рода и изработва по схема родословно дърво.

 5. Изброява правила за общуване в семейството и в училището.

 6. Изброява и описва промени, настъпили в начина на живот на хората в селището в резултат на строителството на нови сгради, пътища, заводи.

 7. Познава характерни за родния край диворастящи, градински, селскостопански растения и грижите, които човекът полага за тях.

 8. Познава природни бедствия и такива, причинени от човека.

 9. Разпознава видове храни по произход и тяхната полезност за човека.

 10. Посочва дейности, които хората могат да извършват сред природата, и дейности, които я замърсяват.

 11. Изброява възможности за включване на учениците в дейности по опазване и възпроизводство на природата.

 12. Умее да се ориентира в календара, като познава и подрежда в правилен ред дните на седмицата и месеците на годината.

 13. Определя във времето (по календара) празниците на българските граждани. Изработва и попълва календар на празниците.

 14. Познава празниците и обичаите на различните етнически общности.

 

    ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА 

 

 1. Разграничава жива от нежива природа.

 2. Назовава по схема органите на растенията.

 3. Групира растенията на дървета, храсти и тревисти растения според особености в устройството на стъблата им

 4. Различава диворастящи, градински, стайни и селскостопански растения.

 5. Познава грижите, които човек полага за стайни растения.

 6. Различава диви животни, домашни любимци и селскостопански животни.

 7. Познава наименованията на животните и на техните малки.

 8. Назовава по схема основните части в човешкото тяло (глава, торс и крайници).

 9. Познава предназначението на сетивните органи.

 10. Познава правилата за здравословно хранене и поведение.

 11. Разпознава видове храни по произход.

 12. Посочва дейности на хората, свързани с опазването на природата, и дейности, които я замърсяват.

 13. Познава и подрежда в правилен ред дните на седмицата и месеците на годината.

 14. Разпознава и изброява характерни за отделните сезони изменения в живата и неживата природа.