Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Съдържание на *другите два теста изходящо ниво

11.05.2014 19:35

Околен свят:

• Пет въпроси с ограждане на верния отговор (затворени въпроси). Въпросите се отнасят до: познаване на понятието семейство, роднини, род; разпознаване на обичаи от изброени думи; разпознаване на превозни средства; права и задължения на ученика; животински и храни от растителен произход.
• Довършване на изречения относно: родина, град, училище.
• Свързване на дата със съответен празник.
• Изброяване на това, което получаваме от селскостопански животни (конкретно за написаното животно)
• Разпознаване по описание и записване на сетивен орган.
• Три въпроси за попълване в таблица: групиране на думи в колонки за жива и нежива природа; отбелязване на верните изречения относно ученото в темите Календарът и Промени в живата природа през сезоните; групиране на растения според стъблото (дървета, храсти, тревисти).

Математика
Тестът е разделен на три части.

Първата част е със затворени въпроси.
Трябва да се огради буквата на верния отговор.
Въпросите са за: разпознаване на числа; единици, десетици и стотици; най-малко/най-голямо число; да се огради числото за обиколка на триъгълник при дадена страна на триъгълника.
Пример: Обиколката на равностранен триъгълник със страна 3 см е равна на:
а)  5 см    б) 9 см    в) 12 см     г) 6 см

Втора част:
• Задачи от събиране до 100 без и с преминаване.
• Задачи от изваждане до 100 без и с преминаване.
• Задачи от умножение и деление.
• Две задачи с неизвестно събираемо и с неизвестен множител.
• Задача със скоби (събиране и изваждане) и задача с ред на действие.

Трета част:
• Задача с три примера за ред на действие.
• Текстова задача с две пресмятания.
• Задача за обиколка на фигура.
• Задача за триъгълник ( да се определи вида му като се знаят дължините на трите страни и да се намери обиколката му).
• Задача за сравняване на мерни единици включително месец, седмица, денонощие, час, минута.

* За съдържанието на тестовете по английски език и български език вижте публикацията Следпразнично