Търсене

За връзка

Трети "е" клас

nelly_stancheva@yahoo.com

Следпразнично

08.05.2014 00:08

Месец май дойде и очаквано за нас, ще се редуват периоди на празници и почивки (1-6 май, 22-26 май) с дни на напрегната работа в училище. Предстоят годишните тестове, оформянето на годишен успех, изпитвания, проверки на тетрадки и други такива вълнуващи преживявания 
Докато това се случва и въпреки хубавото време предразполагащо за игра на открито, от учениците се изисква да бъдат старателни, отговорни и винаги подготвени. Пропуските в учебните тетрадки да бъдат наваксани а случаите на липсващи тетрадки, учебници, химикали или пособия - забравени.
В следващите дни ще упражняваме и преговаряме наученото, но за да могат учениците и вкъщи да се подготвят, публикувам
съдържанието на първите два предстоящи теста.


Английски език


1. Предлози за място (in, on, under, in front of, behind, near)
- да попълнят изречения с предлозите като гледат картинки
2. Притежателни местоимения ( her, his, my).
-да попълнят изречения с подходящото местоимение
Пример: Carol has got a brother. This is her brother.
3. Have got/ haven’t got; has got/hasn’t got (има/няма)
- да попълнят изречения в таблица като изберат подходящата форма на глагола
4. Довършване на изречения от Unit 15.
- да попълнят изреченията, познати от урока с думите изписани в условието на упражнението.
5. Да се нарисуват стрелки на 3 часовника като се прочете изречението казващо колко е часът срещу всеки от часовниците.


Български език:


1. Диктовка
2. Избор на подходящо заглавие на диктовката (от три възможности)
3. Колко звука и колко букви (думи с Щ и Я в начало на дума и след съгласен звук)
4. Да се добави вярна буква и да се напише дума за проверка (звучни съгласни в края или пред беззвучен съгласен, неударени гласни)
Пример: моли_ --- _________ (молив – моливи); ст_ден - ________(студен – студ)
5. ЙО или ьо – да се довършат думи
Пример: бокс____р, …….нко (боксьор, Йонко)
6. Подреждане на разбъркани думи в изречение и записване на изречението.
7. Да се подчертаят съществителните, прилагателните имена и глаголите в изречение (само едно) и да се определи вид, род и число.
8. Да се открият правописните грешки в изречение.
9. В кой ред всички глаголи са написани правилно? (три възможности за избор)
10. Да се разделят три изречения като се поставят препинателни знаци и се препише вярно текста.